Mezanmi, m pral marye!

Tonton Toto te toujou ap viv nan bouk la. Pèsonn pa neve l oubyen nyès li, men tout moun rele l Tonton. Tonton Toto. Bon non li se Victorin. Nanpwen moun nan bouk lan ki konn tout non l. Yo pa menm anpil sila ki konnen bon non li se Viktoren. Li te toujou ap viv nan bouk la. San madanm, san pitit. Nou pa ka di san fanmi, Viktoren se tonton tout moun kit ou pi gran pase l, kit ou pi piti. M sonje lè m tap kite bouk lan pou m al ret Pòtoprens kay yon zanmi manman m, m te mache kay pi fò granmoun yo avan m ale. Lè m te pase kot Tonton Toto, li te di m : pitit fi m, pa janm bliye kote w soti. Epi nenpot pwoblèm ou ta gen, konnen w ka konte sou tonton w. M ap veye sou ou.
Epi l te benyen m.


Mwen te gen sizan jou sa. Jodi a m gen 26. E mwen pral marye. M pa ansent. Si w ta anvi mande sa. Pou w marye jenn, ou pa oblije gwòs. Manman te marye a sèzan. Men li, li te ansent. Li te toujou di m pinga m kite malè sa rive m. Li te konn toujou pale m pou m toujou sou men m ak gason. Anpil se chen. Men lè w jwenn yon bon grenn, kenbe l la. Pa kite l ale. M pale de li, m pa detounen l. M pèdi manman m lè m te gen sèzan. Se te premye fwa m t ap remonte nan bouk la depi lè m te desann Pòtoprens lan…

Lavi m Pòtoprens pat mal ditou. M toujou ap tande istwa restavèk k ap pase mizè. Men Bondye pou mwen bagay konsa pat janm rive m. Moun yo te toujou byen aji avek mwen. Yo te mete m lekol. Yon lekol m te konn ale chak aprèmidi lè m fin fè travay nan kay la. Lè m gen devwa m pa konprann, yo te konn kite Jak, pitit gason yo a travay avè m. Se konsa mwen ak li fini pa vin pwòch. Li te konn travay nan yon ti sal ak mwen ki te deyè a nan lakou an. Yon espas mesye a te ranje pou travay lekòl menm. Li te gen yon gwo tablo nwa. Jak te banm twazan. M pap janm bliye yon lè nou te fenk fin travay, li te mande m kijan pa m lan fèt. M pat wè de kisa li t ap pale. Li te desann kanson l li montre m pa l la. M te telman ri jou sa. Se pat premye fwa m tap we ti koulout yon gason. Nan bouk lan, tout timoun benyen toutouni larivyè. Pi gran yo benyen ak kalson e medam yo selman gen kilot. M te desann pantalèt mwen montre l. Li te vle touche, m pat dako. M pat bliye manman m te di m gason se chen. Menm si m pat we Jak gen anyen pou wè ak chen.
M te gen katòz lane lè m tonbe sou Jak k ap bat lanponyèt. Se te yon dimanch aprèmidi. Manman l te soti al nan koze legliz. Papa l pat la. M pa konn kote l te fè. Epi m te soti al fè kèk komisyon pou manman l. Lè m rantre, m fin depoze bagay yo epi m di tèt mwen banm al gad sa Jak ap regle. M panse m tap jwenn li ap jwe playstation yon kouzen l k ap viv Etazini te voye pou li. Pòt la pat fèmen, lè m rantre m we l k ap monte desann ak sa Bondye te ba l la. Li t ap gad pòno sou laptop li a. M fin parèt tèt mwen m wè sa, m ta pral kouri re fèmen pòt la men m pa konn poukisa m te fon ti tan gade jouk li voye. Epi m rale pòt la. Jak pa janm konn si m te wè l jou sa.
M pat janm rive bliye bagay sa. M sonje jou sa, m te di tèt mwen fòk m ta eseye fè sa tou. Pwoblèm lan m pa gen yon bagay m ka monte desann menm jan ave l. Men m te di tèt mwen, Bondye pa yon move nèg. Si li posib pou Jak, li dwe posib pou mwen tou. Jou swa sa, m te rann mwen kont Bondye se yon bon nèg vre. Li pa tankou gason ayisyen. Gason ayisyen se chen, se sa manman m te toujou di m.
Epi m ap gen sèzan yon jou. Yo pat fè yon gwo fèt pou mwen menm jan ak lè se fèt Jak. Men yo tout te ban mwen kado. Jak tou. Epi nan aswe, li te pase kote m nan chanm m te ye deyè lakou a, bò kot sal nou konn travay la. Nou te bay rèk blag nou. Epi li mande m si m sonje jou m te montre l ti bouboun mwen an. M te ri sa. Epi l di m jodi a m gen tete, m ta montre l tou.Komsi la Jak, ou poko janm wè tete nan vi w ?

Non. Sa nan fim yo pa konte.
Nou tou de te ri lè l fin di sa. Epi m te montre l. Li te vle touche. M pat dakò. Gason ayisyen twò chen. Se sa manman m te toujou di.
Epi manman m ap mouri. Se te peryòd vakans. Lè manman Jak fin di m sa, li di l ta voye m al fè yon semèn men m pa gen papa, papa mouri depi lè m gen twazan, manman m te sel fanmi m te gen, kay kiyes m ap fè jou sa yo.

– M gen yon tonton m nan bouk la wi.

– Se vre ? Epi m pat janm tande pale de li ?

– Li rele Viktoren. Men tout moun rele l Toto.

Men kijan nan al nan anteman manman m, m tap tou pase yon semèn kay tonton Toto. Tonton Toto genle pat nan lis gason se chen manman m lan tou. Li fè tout semèn lan ap pale ave m. Nan pale pale, m pale li de Jak. Jan Jak ye avè m. M pa rakonte l koze laponyèt la ak koze montre Jak ti bouboun mwen ak tete m lan. Epi konsa konsa, li mande m eske m panse Jak renmen mwen.

Men mezanmi, kijan m tap fè konn si Jak renmen m ? Epi dayè, kijan moun renmen moun ? Manman m pat janm pale m de koze konsa. Sèl sa li te toujou di m se gason se chen. Sitou gason ayisyen. Se vre Jak te mande m we ti chouchoun mwen, men mezanmi se nevan wi li te gen lè an. Pou tete a, li te jis anvi wè tete m. Se pa djòlè, men tout gason ki kwaze m nan lari ta sipoze anvi wè tete m. Sof si yo ta menm jan ak Simeyon. Simeyon se pitit madan Bòs Kalòs. Li te konn ap met wòb sè l la sou li epi veye moun yo pou l soti konsa. Li te konn ap pale tankou Sara, yon limena nan bouk la. Tout tan madan Bòs la te konn ap bat li pou sa. M kwaze l pandan m tounen an, m we l met yon pantalon sere sere sou li epi l ap mache de bo bouda l ap danse. M ap mande tèt mwen si manman m tap di Simeyon se chen tou.
M reponn tonton Toto m pa konnen. Li di m : pa bay tèt ou pwoblèm, pitit fi m. M te pwomèt manman w m ap veye sou ou tankou w te pitit mwen. M ap ranje sa pou ou.
Epi li te di m kisa pou m fè.

M te santi jouk andidan mwen Jak gen santiman pou mwen. Men kisa w te vle m fè ? Manman m te toujou di m gason ayisyen se chen. M te jis pridan.

Men jodi a, m pral marye ak Jak. Jak se yon jenn agwonòm ki soti nan yon fanmi kò yo pa pi mal. M apèn fini lekol syans enfimyè. M gen 26 zan. M pral marye. M panse manman t ap fyè de mwen.

Un commentaire sur “Mezanmi, m pral marye!

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s